Hipokryzja do kwadratu, czyli jak się uzasadnia uchwałę Nr 16 Naczelnej Rady Adwokackiej

Hipokryzja do kwadratu, czyli jak się uzasadnia uchwałę Nr 16 Naczelnej Rady Adwokackiej

W odpowiedzi na oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Na portalu Pokój Adwokacki, Pan Mecenas Witold Kabański, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Warszawskiej Izby Adwokackiej, odpowiada na zarzuty jakie uchwale Nr 16 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego postawił Pan Mecenas Radek Baszuk. Jednocześnie z informacji prasowych dowiadujemy się, że Pan Mecenas Witold Kabański ostro lobbował w Naczelnej Radzie Adwokackiej za przyjęciem uchwały. Ponieważ w Magazynie MacLawye® oraz na fb adwokackich forach dyskusyjnych podejmowałem ten temat a Dziennik Gazeta Prawna zacytował moją opinię – którą w całości podtrzymuję – że Naczelne Rada Adwokacka przyjmując uchwałę Nr 16 naruszyła konstytucyjne zasady legislacji, zdecydowałem się na kilka […]

Droga adwokatura. Coraz wyższe koszty postępowań dyscyplinarnych w palestrze

Droga adwokatura. Coraz wyższe koszty postępowań dyscyplinarnych w palestrze

Dziennik Gazeta Prawna – Anna Krzyżanowska Już nie 9 tys. zł ale nawet 55 tys. zł. Do takiej wysokości wzrosły maksymalne koszty postępowań dyscyplinarnych w polskiej palestrze. Decyzję o tak radykalnej podwyżce podjęto na ostatnim posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej, zmieniając tym samym uchwałę z 2015 r. – Problem w tym, że tak wysokie koszty się nie zdarzają. To jakaś aberracja. Z praktyki rzecznika dyscyplinarnego nie pamiętam, by sąd dyscyplinarny zasądzał za postępowanie dotychczasową maksymalną stawkę, to jest 3 tys. zł – mówi adwokat dr Łukasz Chojniak. – Naprawdę trudno za wezwanie dwóch czy trzech świadków pobierać tyle pieniędzy. I nawet bardziej czasochłonne prowadzenie sprawy tego nie uzasadnia – dodaje. […]

Wstyd 2. Co by tu jeszcze …

Wstyd 2. Co by tu jeszcze …

Pośród innych przeszłaby niemal nie zauważona …  Jaki zły duch opętał członków Naczelnej Rady Adwokackiej, kiedy uchwałą nr 17/2017 z dnia 25 marca uznali za możliwe określanie wysokości zryczałtowanej wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego zakończonego upomnieniem dziekańskim? To już nie pytanie o absurdalną wysokość kosztów ale o sam pomysł. Przyjęta w Prawie o adwokaturze regulacja kosztów postępowania dyscyplinarnego wydaje się być dość prosta i spójna. Zasadą jest ich ponoszenie przez izby adwokackie. Jedynym wyjątkiem jest obciążenie obwinionego kosztami postępowania w razie skazania. W sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscyplinarne. Pamiętamy przy tym, że sądy te orzekają na rozprawie lub na posiedzeniu, ich rozstrzygnięcia zapadają w formie orzeczeń lub postanowień zaś orzeczenie może […]

O czym wróble ćwierkają

O czym wróble ćwierkają

Do Poznania przyleciały wróbelki. I jak to wróbelki; wyćwierkały, że – podobno – podczas połączonego posiedzenia Senackiej Komisji Prac Ustawodawczych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, szeroko komentowano mój przedwczorajszy felieton o naruszeniu przez Senatorów – Członków Krajowej Rady Sądownictwa przepisów prawa. No, nie żeby podczas obrad. Ale w przerwach i w kuluarach. I nie przesadzajmy też z tym szeroko. Wróbelki mają to do siebie, że ćwierkają. A ćwierkając mogą co nieco przesadzić. Było nie było jest mi miło. No bo to oznacza, że chociaż nowa zintegrowana strona MacLawye®’a dopiero od dzisiaj działa pod własnym adresem, to jest czytana. A że link do mojego tekstu upubliczniłem wyłącznie w zamkniętej […]

Pismo Komisarza d/s Praw Człowieka Rady Europy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w obronie Krajowej Rady Sądownictwa

Pismo Komisarza d/s Praw Człowieka Rady Europy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w obronie Krajowej Rady Sądownictwa

W piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu RP opublikowanym dzisiaj, Komisarz d/s Praw Człowiek Rady Europy wzywa parlament polski do odrzucenia poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ naruszyłyby niezależność wymiaru sprawiedliwości. Poprzez przyznanie Parlamentowi uprawnień do wyboru sędziów, którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa, proponowana ustawa zapewnia władzy wykonawczej i prawodawczej decydującą rolę w mianowaniu sędziów w Polsce. Proponowane nowe prawo przewiduje także przedwczesne wygaśnięcie kadencji obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem komisarza te propozycje są sprzeczne z ugruntowanymi konstytucyjnymi zasadami rozdziału władzy i niezależności sądowej, które są zapisane w Konstytucji RP oraz międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka, którymi Polska jest związana. „Aby zachować zasady rozdziału władzy i niezależności wymiaru […]

Konstytucyjna teoria i praktyka Naczelnej Rady Adwokackiej

Konstytucyjna teoria i praktyka Naczelnej Rady Adwokackiej

25 marca 2017 r. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę Nr 16 w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. Górną granicę kosztów postępowania dyscyplinarnego w dochodzeniu podniesiono do wysokości 20.000,- zł a w postępowaniu przed dyscyplinarnym sądem pierwszej instancji do 25.000,- zł. Łatwo wyliczyć, że opłaty podniesiono średnio o 600%. Tę podwyżkę, w oficjalnym komunikacie Naczelnej Rady Adwokackiej opublikowanym na portalu informacyjnym adwokatura.pl nazwano „urealnieniem” kosztów postępowania dyscyplinarnego. Nazywanie podniesienia kosztów o 600% ich „urealnieniem”, to zabieg propagandowy godny obecnych redaktorów Wiadomości TVP1. Według jakich wyliczeń projektodawcy uchwały a następnie Szanowni Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej głosując za jej przyjęciem doszli do wniosku, że koszty postępowania dyscyplinarnego w ogóle mogą osiągnąć poziom […]

Mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji

Mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji

Dzisiaj mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji. Ani Sejm ani Trybunał Konstytucyjny, który stoi na straży jej przestrzegania nie zorganizowały z okazji tej rocznicy chociażby symbolicznych obchodów. Chociażby jakiejś konferencji naukowej. Nie słychać też nic aby Prezydent z tej okazji miał wygłosić jakieś orędzie, bądź chociażby upamiętnić tę rocznicę. PiS, które potrafiło urządzić niemal państwowe uroczystości z okazji 14. rocznicy wyboru ś.p. Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta Warszawy, nie widzi – a raczej nie chce widzieć – potrzeby upamiętnienia uchwalenia i przyjęcie Konstytucji RP. W zasadzie jest to zrozumiałe. Przecież nie można świętować przyjęcia przez Naród Konstytucji, którą się permanentnie łamie i niszczy. Więc, w zasadzie, należałoby stwierdzić, że oficjalna cisza […]

Apel SSP Iustitia do sędziów o bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa

Apel SSP Iustitia do sędziów o bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa

23 marca 2017 r. do Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu o udzielenie opinii w sprawie rządowego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Stanowiska Adwokatury Polskiej jest w zasadzie znane. Niemniej NRA ma mało czasu a powinna złożyć w Sejmie opinię. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zapowiedziane zostało na 5 kwietnia. W Sejmie złożony został także jako projekt poselski, projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. SSP „Iustitia” wystosowało apel o to, by w razie przyjęcia nowelizacji, sędziowie nie kandydowali w wyborach do KRS.   Apel o powstrzymanie się przed kandydowaniem do KRS, w razie zmiany ustawy regulującej działanie tego ciała, został przyjęty podczas Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. „Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do wszystkich […]

Krytyczna opinia OBWE o rządowym projekcie ustawy o KRS – tekst opinii

Krytyczna opinia OBWE o rządowym projekcie ustawy o KRS – tekst opinii

29 marca 2017. Została opublikowana krytyczna opinia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o rządowym projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W konkluzji OBWE zaleca odstąpienie od działań mających na celu przyjęcie ustawy. Proponowane zmiany budzą poważne obawy związane z podstawowymi zasadami demokracji, w szczególności podziałem władz i niezależnością władzy sądowniczej. Poprzez przekazanie uprawnień do powoływania sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa władzy ustawodawczej, a także wprowadzenie nowych procedur wyboru sędziów, które pozwalają władzy ustawodawczej i wykonawczej wywierać decydujący wpływ na ten proces, proponowane zmiany poważnie zagrażają niezależności organu, którego głównym celem jest zagwarantowanie niezależności sądów w Polsce. Ponadto, automatyczne wygaszenie kadencji piętnastu sędziów będących obecnie członkami Krajowej Rady […]

Gdzie jest protokół ? – c.d.

Gdzie jest protokół ? – c.d.

W związku z upływem 3 miesięcy od złożenia przez nas wniosku o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie protokołu posiedzenia Prezydium Sejmu z dnia 16 grudnia 2016 r. w przedmiocie rozpoznania odwołania Pana Posła Michała Szczerby od decyzji Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego o wykluczeniu Posła Michała Szczerby z obrad plenarnych Sejmu oraz w związku z informacją Kancelarii Sejmu z dnia 6 marca 2017 r., że do tego dnia Pan Marszałek nie podpisał protokołu posiedzenie Prezydium Sejmu z dnia 16 grudnia 2016 r.  i dlatego jego udostępnienie nie jest możliwe; zważywszy, że według informacji prasowych Pan Marszałek ukarał posłów protestujących przeciwko wykluczeniu Pana Posła Michała Szczerby z obrad plenarnych Sejmu i sądząc, że nie […]