Adwokatura obnażyła hipokryzję samorządu radców prawnych

Komisja Nadzwyczajna do spraw kodyfikacji przyjęła projekt nowelizacji art. 82 KPK przyznający radcom prawnym uprawnienia obrońców w sprawach karnych, przy zachowaniu przywilejów tej grupy zawodowej których adwokaci są pozbawieni (możliwość pozostawania w stosunku pracy, możliwość deklaratywnego wyboru czy chcą wykonywać funkcje obrońców czy nie). Adwokatura zaproponowała poprawkę uwzględniającą deklarowane postulaty radców prawnych i zachowującą zachowanie standardów etycznych obrońców pod kontrolą samorządu adwokackiego. Propozycja adwokatury zgłoszona w formie poprawki do ustawy nowelizującej KPK zakładała: (1) Radcowie prawni wykonujący zawód radcy prawnego i nie pozostający w stosunku pracy w dniu wejścia w życie ustawy, zostają wpisani na listę adwokatów; (2) Wpiu, o którym mowa w ust. 1 dokonują właściwe okręgowe rady adwokackie […]

Lobbysta,listy, czyli prawniczy konflikt adwokatów i radców prawnych

Lobbysta,listy, czyli prawniczy konflikt adwokatów i radców prawnych

Propozycja nowelizacji procedury karnej wywołała napięcia w środowisku adwokatów i radców. W Sejmie trwają prace nad umożliwieniem radcom prawnym prowadzenia spraw karnych, zarezerwowanego dotąd tylko dla adwokatów. Wiele wskazuje na to, że konflikt między adwokatami i radcami w tej sprawie może przybrać na sile przy okazji listu, jaki prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz skierował do posłów pracujących nad zmianami Krzysztofa Kwiatkowskiego i Jerzego Kozdronia. List zawiera informacje o działalności wynajętej przez Naczelną Radę Adwokacką kancelarii lobbystycznej, kierowanej przez poznańskiego adwokata Jerzego M. Majewskiego, której zadaniem jest zablokowanie zmian uprawniających radców do prowadzenia obron karnych. W liście prezes KRRP zwraca uwagę na wypaczanie idei nowelizacji kodeks postępowania karnego przez […]

Platforma Obywatelska pozbawia obywateli prawa do obrońcy

Realizacja konstytucyjnego prawa każdego obywatela do obrony w procesie karnym powierzona została ustawą ustrojową – czyli ustawą wykonującą i gwarantującą prawa konstytucyjne – Adwokaturze Polskie; i dlatego rozszerzenie uprawnień do bycia obrońcą w procesie karnym na wszystkich radców prawnych narusza Konstytucję Rzeczypospolitej. Uprawnienie adwokata do pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, to ostatnie z uprawnień procesowych, które odróżniają adwokatów od radców prawnych. W obecnym stanie prawnym radca prawny nie może być obrońcą w postępowaniu karnym. Jednakże droga radcy prawnego do bycia obrońcą w procesach karnych jest ustawowo otwarta. Jest tak dlatego, że każdy radca prawny, zgodnie z przepisem art. 66 ust. 1 punkt 3 Prawa o adwokaturze, może zostać wpisany […]

Radcowie prawni obrońcami – nie!!! – apel do Kolegów Radców Prawnych

Działania przeciwko przyznaniu radcom prawnym uprawnień obrońców w procesach karnych, nie są działaniami przeciwko Kolegom Radcom Prawnym. W myśl obowiązujących przepisów każdy radca prawny może uzyskać wpis na listę adwokatów. Dlatego apeluję do Kolegów Radców Prawnych: uszanujcie odrębność naszych zawodów. Jeśli chcecie wykonywac fukcje obrońców w procesach karnych złóżcie Koledzy wniosek o wpis na listę adwokatów. Drzwi Adwokatury Polskiej stoją dla Was otworem. Nie przyjmijcie uprawnień obrońców w tak niehonorowy spsób. Apeluję do Krajowej Izby Radców Prawnych: wycofajcie się z zawłaszczania naszych uprawnień. 4 czerwca 2013 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważniło mnie do podjęcia działań lobbingowych zmierzających do przekonania ustawodawcy, że przyznanie radcom prawnym uprawnień obrońców w sprawach karnych […]