Lobbysta,listy, czyli prawniczy konflikt adwokatów i radców prawnych

Propozycja nowelizacji procedury karnej wywołała napięcia w środowisku adwokatów i radców.

W Sejmie trwają prace nad umożliwieniem radcom prawnym prowadzenia spraw karnych, zarezerwowanego dotąd tylko dla adwokatów. Wiele wskazuje na to, że konflikt między adwokatami i radcami w tej sprawie może przybrać na sile przy okazji listu, jaki prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz skierował do posłów pracujących nad zmianami Krzysztofa Kwiatkowskiego i Jerzego Kozdronia. List zawiera informacje o działalności wynajętej przez Naczelną Radę Adwokacką kancelarii lobbystycznej, kierowanej przez poznańskiego adwokata Jerzego M. Majewskiego, której zadaniem jest zablokowanie zmian uprawniających radców do prowadzenia obron karnych. W liście prezes KRRP zwraca uwagę na wypaczanie idei nowelizacji kodeks postępowania karnego przez lobbystę, przedstawianie jej w sposób niezgodny z rzeczywistością oraz sprzeczny z interesem publicznym.

Na list (dotąd poufny) wczoraj stanowczo zareagował Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. W przesłanym do „Rz” liście otwartym zarzuca prezesowi KRRP „nieczyste zagranie”. NRA działa z otwartą przyłbicą, zgodnie z prawem i zasadami demokracji chroni interes społeczny i środowiska prawniczego. Od początku głośno protestowała przeciwko umożliwieniu obron karnych radcom – wyjaśnia. Wskazuje też na legalność działalności lobbystycznej w Polsce. – Jestem zdumiony tą przesadną reakcją adwokatury, która nie zareagowała na publiczne wypowiedzi wynajętego lobbysty, by bronić swego dobrego wizerunku. Nic bowiem nie uzasadnia wygłaszania nierozważnych opinii, i to w imieniu środowiska szczycącego się tak długą tradycją – komentuje Bobrowicz. Jerzy Marcin Majewski, adwokat i lobbysta działający z upoważnienia NRA, tak ocenia sytuację. – Nigdy nie wypaczałem idei nowelizacji k.p.k. ani nie przedstawiałem jej niezgodnie z rzeczywistością. List pana prezesa Bobrowicza jest klasyczną czynnością lobbingową i powinien być jawny – twierdzi. Ministerstwo Sprawiedliwości (autor zmian) nie widzi powodu, by radca nie mógłby być obrońcą w sprawach karnych. Nadzwyczajna Komisja Sejmowa ds. Kodyfikacji oceni dziś sprawozdanie komisji stałej dotyczące zmiany przepisów uprawniających radców prawnych do reprezentacji w sprawach karnych. Sugerowane propozycje miałyby wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

LIST PREZESA KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH DO POSŁÓW

Pan Krzysztof Kwiatkowski poseł na Sejm RP Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach   Pan Jerzy Kozdroń poseł na Sejm RP Przewodniczący Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa karnego W myśl procedowanej właśnie – w kierowanych przez Panów Przewodniczących Komisjach – noweli kodeksu postępowania karnego radcowie prawni mają otrzymać uprawnienia do obron karnych (art. 82). Zasadniczą ideą zmian, która legła u ich podstaw jest poszerzenie dostępu obywateli do profesjonalnych pełnomocników w obronach karnych. Jak doskonale Panowie Przewodniczący wiedzą, jest to projekt rządowy, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną  Prawa Karnego. Adwokatura Polska broniąc swojej monopolistycznej pozycji na rynku usług prawnych jawnie zwalcza tę nowelizację. Naczelna Rada Adwokacka wynajęła kancelarię lobbystyczną, kierowaną przez mecenasa Majewskiego, by zablokować prace nad wzmiankowanymi zmianami. Lobbysta Majewski publiczne pisze o sejmowych i rządowych pracach na temat tego projektu w sposób, który urąga zasadom dobrego obyczaju. Pozwolicie Panowie Przewodniczący, że zacytuję kilka wyjątków z jego wypowiedzi: – „… wczoraj Prezydium NRA udzieliło mi upoważnienia do prowadzenia działań lobbingowych, zmierzających do niedopuszczenia do uchwalenia zmian w Kodeksie postępowania karnego, zrównujących uprawnienia radców prawnych z uprawnieniami adwokatów jako obrońców w procesach karnych. Przyjmując to upoważnienie i podejmując się prowadzenia tych działań mam pełną świadomość, że polityczna decyzja w tej sprawie już zapadła. – „ Podejmując się lobbingu na rzecz wykreślenia z projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego przepisu art. 1 punkt 27, zmieniającego art. 82 k.p.k.; mam nadzieję na znalezienie sił politycznych, które wezmą w obronę Adwokaturę Polską, które wykażą więcej rozsądku niż projektodawcy nowelizacji.” – „Adwokatura ma obowiązek pokazać, jakie siły polityczne i jacy politycy dokonują zamachu na tożsamość Adwokatury Polskiej.” – „Z doniesień prasowych można wnioskować, że projekt zrównania radców prawnych i adwokatów wprowadzony został do projektu nowelizacji na posiedzenie rządu w dniu 9 maja 2013 r. A jeśli tak, to propozycja ta ma akceptację Pana Premiera Donalda Tuska, który w ten sposób siebie i całą Platformę Obywatelską ustawił w pozycji czołowej siły politycznej zmierzającej do zniszczenia Adwokatury Polskiej.” – „Mimo, że projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego ma takie zaplecze polityczne, mimo że propozycje zrównania uprawnień radców prawnych i adwokatów zyskało aprobatę podkomisji do spraw kodyfikacji prawa karnego pod przewodnictwem Pana Posła – radcy prawnego Jerzego Kozdronia; w polityce zdarza się, że głos rozsądku zwycięża nad doraźnym interesem politycznym (choć mam świadomość, że w obecnym układzie politycznym zdarza się to niezwykle rzadko).” – „Zdominowany przez Platformę Obywatelską parlament niszczy Adwokaturę Polską i obywatelskie prawo do posiadania obrońcy. Takiego zamachu na Adwokaturę Polską nie przeprowadzili nawet komuniści.” Szanowni Panowie Przewodniczący, Cytowane wyżej fragmenty wypowiedzi lobbysty Majewskiego to tylko niektóre z jego enuncjacji na temat prac obu Komisji, Rady Ministrów oraz Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tak agresywną i nie mającą precedensu kampanią lobbystyczną mam prawo wyrazić zaniepokojenie o przyszłość projektowanych zmian. Jestem przekonany, że Panowie Przewodniczący nie dopuszczą do tego, by osoby wyrażającego tego typu skrajne poglądy mogły mieć jakikolwiek merytoryczny wpływ na przyszłość przepisów tak istotnych dla przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości. Znając publiczną działalność Panów Przewodniczących wyrażam nadzieję, że kierowane przez Panów Komisje nie podadzą się agresywnemu lobbingowi. Będę ogromnie Panom Przewodniczącym zobowiązany za zrozumienie argumentów, które przedstawiam w liście. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz

LIST OTWARTY PREZESA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

List prezesa Macieja Bobrowicza do przewodniczących komisji sejmowych traktuję jako nieczyste zagranie. Nieczyste, bo adresatów nie trzeba było o niczym informować, bowiem Naczelna Rada Adwokacka działa jawnie, z otwartą przyłbicą, zgodnie z prawem i zasadami demokracji chroni interes społeczny i środowiska prawniczego. Także w tym przypadku. Od początku głośno protestowała przeciwko przyznaniu możliwości obron karnych radcom. Działalność lobbingowa w naszym kraju jest najzupełniej legalna i funkcjonuje w każdej dojrzałej demokracji. Decyzji o skorzystaniu z tego rodzaju usług nie ukrywaliśmy a i przedstawiciel wynajętej przez nas kancelarii ogłosił ją publicznie. Ponad to jest on lobbystą oficjalnie wpisanym do rejestru ministerstwa administracji i cyfryzacji. List Prezesa Bobrowicza traktujemy jako kolejny pretekst do prezentowania niezrozumiałych zarzutów o wypaczaniu idei nowelizacji kpk. Dobrze by było aby Pan Prezes Bobrowicz wskazał co według niego zostało wypaczone. Mam bowiem wrażenie, że skończyły się kontrargumenty i w sposób irracjonalny Prezes Bobrowicz szuka ścieżek zablokowania naszych działań. Stanowisko NRA  dotyczące reprezentowania w sprawach karnych przez radców prawnych od początku jest jasne i nasze argumenty nie uległy zmianie. Główny problem jaki widzimy w dopuszczeniu radców prawnych do prowadzenia spraw karnych to jest kwestia związana z pełną niezależnością jaką ustawowo posiada adwokat. Radca prawny może wykonywać swój zawód będąc związanym stosunkiem pracy, co w przypadku spraw karnych szczególnie wpływa na stopień jego niezależności. Nie wyobrażam sobie np. pełnomocnika oskarżonego w sprawie karnej zatrudnionego jednocześnie na np. jedną szesnastą etatu w policji, czy urzędzie skarbowym. U adwokatów to nie byłoby możliwe. Adwokat jest niezależny – nie podlega żadnym poleceniom służbowym. Ponadto wynikający z noweli kpk pomysł jest niepotrzebnym zacieraniem różnic między zawodami, tym bardziej, że każdy radca prawny, który chce występować jako obrońca w procesach karnych, z łatwością może wpisać się na listę adwokacką. Celem działań lobbystycznych jakie podjęliśmy jest jedynie przekazać te argumenty w sposób bardziej bezpośredni. Jawnie. Oczekujemy też, że tak transparentnie będzie działał samorząd radców prawnych. Bo do dziś nie wiemy, skąd wziął się ten pomysł i dlaczego o niego został uzupełniony pierwotny projekt komisji kodyfikacyjnej. Kto go opiniował? Kto o niego zabiegał? Podczas jakich spotkań, gdzie i z kim? Panie Prezesie Krajowej Rady Radców Prawnych może właśnie o tym powinien być kolejny pański list.

 

 

Jagoda Kuraś, Rzeczpospolita 13 czerwca 2013 r.

O red.

Wpisy oznaczone jako red. są wpisami redakcyjnymi.